Biznes, Firma, E-biznes

Warunki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej

Możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną wynika ze znowelizowanych w 2021 roku przepisów prawa upadłościowego. Tzw. upadłość konsumencka to dla wielu dłużników  jedyna szansa na wyjście z zadłużenia, w które popadli. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej możliwe jest jednak po spełnieniu określonych warunków, a rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku.

Upadłość osoby fizycznej – warunki

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej możliwe jest po spełnieniu określonych warunków tj.:

  1. dłużnik jest konsumentem, czyli osobą fizyczną, która nie prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej;
  2. dłużnik jest niewypłacalny;
  3. dłużnik posiada miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiada na jej terytorium swój majątek.

Dłużnik jako konsument

Zasadniczym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że osoba fizyczna w chwili składania wniosku nie może prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest ona zatem przedsiębiorcą, ale konsumentem. Jeżeli bowiem dłużnik jest przedsiębiorcą, wówczas powinien on złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy.

Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik był przedsiębiorcą, ale przestał prowadzić działalność? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dłużnik, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Niewypłacalność dłużnika

Kolejną przesłanką ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest niewypłacalność dłużnika. Co to oznacza? Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przepisy zakładają domniemanie, że utrata zdolności ma miejsce wtedy, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Miejsce pobytu lub terytorium posiadania majątku dłużnika

Dłużnik, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli miejsce jego pobytu znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy to także sytuacji, w której np. czasowo pracuje za granicą. Co jednak w sytuacji, gdy osoba fizyczna posiada stałe miejsce pobytu za granicą? Jeżeli posiada majątek na terytorium RP, może starać się ona o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce, składając wniosek do sądu.

Co zrobić, aby ogłosić upadłość osoby fizycznej?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Należy złożyć go do sądu właściwego i należycie opłacić – opłata sądowa wynosi 30 zł. Sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości na posiedzeniu niejawnym, a po jego przeprowadzeniu może oddalić wniosek o upadłość lub ją ogłosić. Warto zaznaczyć, że na tym etapie sąd weryfikuje, czy w stosunku do wnioskującej osoby fizycznej zaistniały okoliczności warunkujące ogłoszenie upadłości. Nie bada jednak okoliczności, które spowodowały jej niewypłacalność.